EGD PROPERTY

BærekraftsmÅl

Som en betydelig eiendomsaktør, spesielt i Bergensregionen, bidrar EGD Property AS gjennom sin virksomhet til reduksjon i klimagassutslipp. EGD Property AS arbeider med utvikling av gode og bærekraftige nærmiljø, og vi bruker bærekraft og fremtidige krav som vårt indre kompass når vi bygger og rehabiliterer bygg.

fns bærekraftsmål nummer 11

BÆREKRAFTIGE BYER OG LOKALSAMFUNN

Som eiendomsutvikler har vi et stort ansvar for å skape byrom og nærmiljø hvor folk trives og ønsker å være. Vi ønsker at alle våre prosjekter skal gi noe tilbake til omgivelsene og bidra til å gjøre Bergen til et enda bedre sted å bo. Våre omgivelser påvirker følelsene våre. Forskning viser at man føler seg bedre og har høyere livskvalitet om man er omgitt av det man føler er vakre omgivelser. Majoriteten av fremtidens bygg er allerede bygget, så hvordan vi tar vare på eksisterende bygg er viktig for å få bærekraftige byer og lokalsamfunn.

I EGD Property ønsker vi å ta vare på gamle Bergens-bygg og tilbakeføre dem til fordums prakt. Både BA-bygget og Håkonsgaten 24 er eksempler på dette; her har vi tilført farge for et estetisk løft, tilbakeført gammel utsmykking og satt opp smijernsbalkonger og takspir.

Bærekraftige byer og lokalsamfunn er levende byer og lokalsamfunn. Å skape liv i byggenes førsteetasje er i så måte viktig. Førsteetasjene i EGD Propertys bygg skal være transparente og åpne og vi forsøker å finne leietakere som kan tilføre noe til lokalområdene.

Vi har miljøledelse på alle våre byggeprosjekter og vil miljøsertifisere alle nye eiendommer etter BREEAM-NOR for å sikre at byggene våre for bærekraftige kvaliteter.

Vi er mer enn en eiendomsutvikler – vi utvikler også områder. På Nøstet skal over 10 000 kvadratmeter langs sjøfronten skal bli transformert. Vi er involvert her sammen med flere andre aktører. Dagens bygg er høye og lange og hindrer utsikt og tilgang til sjøen. Vi ønsker å tilgjengeliggjøre området for alle med åpne forbindelseslinjer fra trehusbebyggelsen til sjøen, sjøpromenade, nye byrom, kanal og en havbarnehage.

fns bærekraftsmål nummer 13

StOPPE KLIMAENDRINGENE

Bygg- og anleggsbransjen står for rundt 40% av de globale utslippene av klimagasser. Vi vet at klimagassutslipp fører til global oppvarming, som igjen fører til mer ekstremvær. FNs klimapanels siste rapport sier at vi fremdeles kan begrense de mest alvorlige klimaendringene, men da må klimagassutslippene reduseres. Vår bransje spiller en viktig rolle i å bidra til at verden når målene satt i Paris-avtalen.

EGD Property har lave direkte klimagassutslipp. Vi har imidlertid stor påvirkningskraft og påvirkningsmulighet overfor våre leverandørers, samarbeidspartneres og kunders klimagassutslipp. Dette ansvaret er vi oss bevisst når vi bygger bygg, utvikler områder og velger leietakere.

Vi bygger bygg, både kontorlokaler, boliger og lager av høy standard slik at energibruk knyttet til bruken av bygget blir lavere. I lang tid har vanlig praksis i eiendomsbransjen vært å rive eldre bygg for å bygge nye. Beregninger viser at betong står for hele 5 % verdens totale CO2-utslipp, og ved å rehabilitere eldre bygg fremfor å rive, kan en redusere klimagassutslippene vesentlig. I vårt nye prosjekt i Baneveien 16 beholder vi eksisterende betongkonstruksjon når vi rehabiliterer bygget, en fremgangsmåte vi mener er fremtidens måte å tenke på. Vi lager nå også klimaregnskap for alle nybygg.

Å måle klimagassutslipp i byggeprosesser er viktig for å vurdere hvor man står i dag, slik at vi kan ta gode valg og redusere klimagassutslipp ytterligere i neste byggeprosess.

fns bærekraftsmål nummer 8

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Våre prosjekter involverer til enhver tid mellom 200 til 300 mennesker. Vi skal bidra til anstendige arbeidsforhold og velger derfor våre samarbeidspartnere med omhu. Våre samarbeidspartnere skal ha gode HMS-system, gode rutiner for bekjempelse av hvitvasking og korrupsjon og godt arbeidsmiljø.

Åpenhetsloven trer i kraft 1. juli 2022 og krever at vi gjennomfører en kartlegging i hele vår verdikjede for risiko for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Vi plikter å gjennomføre aktsomhetsvurderinger og regelmessig redegjøre for disse vurderingene. Vi gjør allerede en del på dette området, men vi er også i gang med å vurdere om vi kan gjennomføre våre risikovurderinger på en enda bedre måte.

 

fns bærekraftsmål nummer 15

Liv på land

Vi tilstreber å tilføre mer natur i våre prosjekter enn det som forsvinner. På takflater har vi grønne tak og solceller, og der det er hensiktsmessig bygger vi også mattak. Slik forsøker vi å tilrettelegge for insekter og opprettholdelse av det lokale biologiske mangfoldet.

 

Bygg- og anleggsbransjen er verdens største konsument av råvarer, og bransjen står for omtrent 40% av årlig materialbruk i Norge. Å redusere materialbruk kan lede til en mer bærekraftig bruk av naturressurser og naturområder. En overgang til en mer sirkulær økonomi for bygg- og anleggsbransjen, hvor man gjenbruker og reparerer, samt gjenvinner materialer, er en av løsningene for å redusere råvare- og materialbruk.

Vi ønsker å bruke resirkulerte og oppsirkulerte materialer hvor dette er mulig og ønsker å være en pådriver og tilrettelegger for aktører som utforsker disse mulighetene.

fns bærekraftsmål nummer 17

Samarbeid for å nå målene

Vi er en slank organisasjon, og er opptatt av å knytte til oss dyktige samarbeidspartnere. Gode relasjoner med høy grad av tillit er viktig, og er et førende prinsipp for hvordan vi arbeider. Det er gjennom samarbeid vi oppnår resultater, og dette gjelder i aller høyeste grad innen området bærekraft.

Redegjørelse for virksomhetens
aktsomhetsvurdering etter åpenhetsloven

Vesentlighetsmatrise

I 2022 har vi iverksatt vi en prosess for å systematisere vårt arbeid innen bærekraft. Vi har i denne prosessen kartlagt en rekke aspekter basert på informasjon fra våre interessenter.

Aspektene ble så rangert etter hvor viktige de er for EGD Property og for våre interessenter.

Aspekter som er svært viktige for både EGD Property og våre interessenter vil vi fokusere særskilt på fremover.

De vesentlige aspektene danner også utgangspunkt for utvelgelse av prioriterte bærekraftsmål, og setter retningen for hvor vi fokuserer vårt arbeid innen bærekraft i tiden som kommer.

Viktige aspekter for EGD Property:

  • Samfunnsbygger
  • Bærekraftige bymiljø
  • Klimanøytral innen 2030
  • Samarbeid
  • Miljø
  • Tydelig og transparent kommunikasjon
  • Anstendige arbeidsforhold i verdikjeden
Shipholding | Property | Capital | Management
1907 – 2022
Sydnesplass 1
5007 Bergen