EGD Property

2022

Vi utvikler eiendom i tett dialog med våre kunder og offentlige myndigheter

I 2008 ble EGD Property AS etablert for å samle EGDs eiendomsaktiviteter i ett selskap. Dette var starten på en langsiktig strategi for å oppnå kontroll i underliggende selskaper og gradvis gå fra å være eiendomsinvestor til også å bli eiendomsutvikler.

P.t. har selskapet 100% kontroll over ca. 100.000 kvm eiendom i Bergen, som i all hovedsak er egenutviklet. Leiekontraktene har en gjennomsnittlig durasjon på ca 14 år og tilfører selskapet forutsigbarhet med langsiktig kontantstrøm.

Eiendommer
Nye prosjekt
Byutvvikling

Grønn Byggalianse er en medlemsforening for virksomheter fra hele bygg- og eiendomssektoren. Vi jobber for at hensyn til miljø og bærekraft skal bli det selvfølgelige valget i vår sektor.

Vår visjon
Å utvikle norsk bygg- og eiendomssektor slik at hensyn til miljø og bærekraft skal bli det selvfølgelige valget.

Grønn Byggallianse er en non-profit medlemsforening der virksomheter fra hele bygge- og eiendomsektoren kan være medlem. Med bidrag fra over 370 medlemmer fra hele verdikjeden, representerer vi bygge- og eiendoms-sektorens nåværende og fremtidige ledere og praktikere som jobber for reell endring.

 

Bærekraftsmål

Som en betydelig eiendomsaktør, spesielt i Bergensregionen, bidrar EGD Property AS gjennom sin virksomhet til reduksjon i klimagassutslipp.

EGD Property AS arbeider med utvikling av gode og bærekraftige nærmiljø, og vi bruker bærekraft og fremtidige krav som vårt indre kompass når vi bygger og rehabiliterer bygg.

 
11. BÆREKRAFTIGE BYER OG LOKALSAMFUNN​

Som eiendomsutvikler har vi et stort ansvar for å skape byrom og nærmiljø hvor folk trives og ønsker å være. Vi ønsker at alle våre prosjekter skal gi noe tilbake til omgivelsene og bidra til å gjøre Bergen til et enda bedre sted å bo. Våre omgivelser påvirker følelsene våre. Forskning viser at man føler seg bedre og har høyere livskvalitet om man er omgitt av det man føler er vakre omgivelser. Majoriteten av fremtidens bygg er allerede bygget, så hvordan vi tar vare på eksisterende bygg er viktig for å få bærekraftige byer og lokalsamfunn.

I EGD Property ønsker vi å ta vare på gamle Bergens-bygg og tilbakeføre dem til fordums prakt. Både BA-bygget og Håkonsgaten 24 er eksempler på dette; her har vi tilført farge for et estetisk løft, tilbakeført gammel utsmykking og satt opp smijernsbalkonger og takspir.

Bærekraftige byer og lokalsamfunn er levende byer og lokalsamfunn. Å skape liv i byggenes førsteetasje er i så måte viktig. Førsteetasjene i EGD Propertys bygg skal være transparente og åpne og vi forsøker å finne leietakere som kan tilføre noe til lokalområdene.

Vi har miljøledelse på alle våre byggeprosjekter og vil miljøsertifisere alle nye eiendommer etter BREEAM-NOR for å sikre at byggene våre for bærekraftige kvaliteter.

Vi er mer enn en eiendomsutvikler – vi utvikler også områder. På Nøstet skal over 10 000 kvadratmeter langs sjøfronten skal bli transformert. Vi er involvert her sammen med flere andre aktører. Dagens bygg er høye og lange og hindrer utsikt og tilgang til sjøen. Vi ønsker å tilgjengeliggjøre området for alle med åpne forbindelseslinjer fra trehusbebyggelsen til sjøen, sjøpromenade, nye byrom, kanal og en havbarnehage.

 
13. STOPPE KLIMAENDRINGENE​

Bygg- og anleggsbransjen står for rundt 40% av de globale utslippene av klimagasser. Vi vet at klimagassutslipp fører til global oppvarming, som igjen fører til mer ekstremvær. FNs klimapanels siste rapport sier at vi fremdeles kan begrense de mest alvorlige klimaendringene, men da må klimagassutslippene reduseres. Vår bransje spiller en viktig rolle i å bidra til at verden når målene satt i Paris-avtalen.

EGD Property har lave direkte klimagassutslipp. Vi har imidlertid stor påvirkningskraft og påvirkningsmulighet overfor våre leverandørers, samarbeidspartneres og kunders klimagassutslipp. Dette ansvaret er vi oss bevisst når vi bygger bygg, utvikler områder og velger leietakere.

Vi bygger bygg, både kontorlokaler, boliger og lager av høy standard slik at energibruk knyttet til bruken av bygget blir lavere. I lang tid har vanlig praksis i eiendomsbransjen vært å rive eldre bygg for å bygge nye. Beregninger viser at betong står for hele 5 % verdens totale CO2-utslipp, og ved å rehabilitere eldre bygg fremfor å rive, kan en redusere klimagassutslippene vesentlig. I vårt nye prosjekt i Baneveien 16 beholder vi eksisterende betongkonstruksjon når vi rehabiliterer bygget, en fremgangsmåte vi mener er fremtidens måte å tenke på. Vi lager nå også klimaregnskap for alle nybygg.

Å måle klimagassutslipp i byggeprosesser er viktig for å vurdere hvor man står i dag, slik at vi kan ta gode valg og redusere klimagassutslipp ytterligere i neste byggeprosess.

 
8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Våre prosjekter involverer til enhver tid mellom 200 til 300 mennesker. Vi skal bidra til anstendige arbeidsforhold og velger derfor våre samarbeidspartnere med omhu. Våre samarbeidspartnere skal ha gode HMS-system, gode rutiner for bekjempelse av hvitvasking og korrupsjon og godt arbeidsmiljø.

Åpenhetsloven trer i kraft 1. juli 2022 og krever at vi gjennomfører en kartlegging i hele vår verdikjede for risiko for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Vi plikter å gjennomføre aktsomhetsvurderinger og regelmessig redegjøre for disse vurderingene. Vi gjør allerede en del på dette området, men vi er også i gang med å vurdere om vi kan gjennomføre våre risikovurderinger på en enda bedre måte.

 
15. Liv på land

Vi tilstreber å tilføre mer natur i våre prosjekter enn det som forsvinner. På takflater har vi grønne tak og solceller, og der det er hensiktsmessig bygger vi også mattak. Slik forsøker vi å tilrettelegge for insekter og opprettholdelse av det lokale biologiske mangfoldet.

Bygg- og anleggsbransjen er verdens største konsument av råvarer, og bransjen står for omtrent 40% av årlig materialbruk i Norge. Å redusere materialbruk kan lede til en mer bærekraftig bruk av naturressurser og naturområder. En overgang til en mer sirkulær økonomi for bygg- og anleggsbransjen, hvor man gjenbruker og reparerer, samt gjenvinner materialer, er en av løsningene for å redusere råvare- og materialbruk.

Vi ønsker å bruke resirkulerte og oppsirkulerte materialer hvor dette er mulig og ønsker å være en pådriver og tilrettelegger for aktører som utforsker disse mulighetene.


17. Samarbeid for å nå målene

Vi er en slank organisasjon, og er opptatt av å knytte til oss dyktige samarbeidspartnere. Gode relasjoner med høy grad av tillit er viktig, og er et førende prinsipp for hvordan vi arbeider. Det er gjennom samarbeid vi oppnår resultater, og dette gjelder i aller høyeste grad innen området bærekraft.

 


Les mer

 

 

Nye prosjekt

Nå kan bergen få sitt Bjørvika

3.500 BOLIGER OG 8.000 ARBEIDS-PLASSER KAN ETABLERES PÅ DOKKEN.

BAK STUDIEN STÅR EGD PROPERTY, OBOS, MAD ARKITEKTER, ASPLAN VIAK OG PROBIZ.

Start video

Bærekraft

EGD Property AS arbeider med utvikling av gode og bærekraftige nærmiljø, og vi bruker bærekraft og fremtidige krav som vårt indre kompass når vi bygger og rehabiliterer bygg.

Kontakt eiendom

Tor Fredrik Müller

CEO EGD Property AS

Shipholding | Property | Capital | Management
1907 – 2022
Sydnesplass 1
5007 Bergen